Зовнішньоекономічна діяльність Тернопільської області у січні-жовтні 2023 року

Відповідно до аналізу статистичних даних зовнішньоторговельний оборот області за січень-жовтень 2023 року склав 1161,8  млн дол. США, у тому числі: експорт – 592,7 млн дол. США (зменшився на 1,6 % в порівнянні з січнем-жовтнем 2022 року); імпорт – 569,1 млн дол. США (збільшився на 37,8% в порівнянні з січнем-жовтнем 2022 року). Сальдо зовнішньої торгівлі для області позитивне – 23,8 млн дол. США. Упродовж звітного періоду зовнішньоекономічні операції проводилися із партнерами з 97 країн світу. Експортні поставки товарів області здійснювалися до: Польщі (24,2% у загальному експорті товарів області), Китаю (11,4%), Румунії (10,2%), Німеччини (6,5%), Угорщини (5,4%), Нідерландів (4,4%), Бельгії (4,1%), Іспанії (3,7%), Італії (3,6%), Індонезії (2,7%), Австрії (2%), Малайзії (2%), Португалії (1,4%), Ізраїлю   (1,4 ), Туреччини (1,3%). Основу структури експорту склала продукція за такими товарними групами: зернові культури (31,3%); електричні машини і устаткування (13,5%); насіння і плоди олійних рослин (15,2%); меблі (10,6%); м’ясо та харчові  субпродукти (4,5%); жири та олії тваринного або рослинного походження (3,7%); бiлковi речовини (3,6%); полімерні матеріали, пластмаси (2,9%); деревина і вироби з деревини (2,6%); продукти переробки овочів (2,3%); залишки і відходи харчової промисловості (1,9%); котли, машини, апарати і механічні пристрої (1,3%); вироби з чорних металів (1%).

У Тернополі розвиватимуть електрозарядну інфраструктуру

На 34-му засіданні сесії Тернопільської міської ради прийнято Програму розвитку електрозарядної інфраструктури у Тернопільській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки. Основною метою Програми є створення розвиненої мережі зарядної інфраструктури у Тернопільській міській територіальній громаді.  Так, на сьогоднішній день в громаді зареєстровано 888 автомобілів, оснащених електричними тяговими двигунами. При цьому налічується лише орієнтовно 28 електрозарядних станцій, що ставить перед власниками електромобілів додаткові виклики, зокрема це стосується процесу заряджання. 

Зовнішня торгівля товарами Тернопільської області за 9 місяців 2023 року

За інформацією Державної служби статистики  за 9 місяців 2023р. експорт товарів становив 555512,2 тис.дол. США, або 105,4% порівняно із 9 місяцями 2022р., імпорт – 501334,0 тис.дол., або 138,7%. Позитивне сальдо склало 54178,2 тис.дол. (за 9 місяців 2022р. також позитивне – 165658,1 тис.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,11 (за 9 місяців 2022р. – 1,46). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 104 країн світу. Основу структури експорту, традиційно для Тернопільщини, склала продукція за такими товарними групами: зернові культури (32,0%); насіння і плоди олійних рослин (14,6%); електричні машини (13,0%); меблі (10,3%); м’ясо та їстівні субпродукти (4,4%); бiлковi речовини (3,7%); продукти переробки овочів (2,1%). 

ЗТО Тернопільщини в І півріччі 2023 року

За інформацією Державної служби статистики України зовнішньоторговельний оборот товарами області (далі – ЗТО) за I півріччя  2023 року склав 719,1 млн дол. США, в т.ч.: експорт товарів – 412,9 млн дол. США, імпорт товарів – 306,2 млн дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі для області й надалі залишається позитивним і становить   +106,7 млн дол. США.  У звітному періоді експорт товарів збільшився на 24,8% порівняно з аналогічним періодом 2022 року, імпорт також зріс на 37,6%. Основу структури експорту, традиційно для Тернопільщини, склала продукція за такими товарними групами: зернові культури (34,4%); насіння і плоди олійних рослин (14,0%); електричні машини (14,0%); меблі (9,1%); м’ясо та їстівні субпродукти (4,4%); бiлковi речовини (3,6%); продукти переробки овочів (2,2%). 

Тернопільська ТПП відновила видачу сертифікатів про форс-мажорні обставини

Згідно ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні і невідворотні обставини, які роблять об'єктивно неможливим виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо) , зобов'язань, передбачених  відповідно до законодавчих та інших нормативних актів, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозну загрозу такого конфлікту, включаючи серед іншого ворожі атаки, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, дії суспільного ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратство, заворушення, вторгнення, блокаду, революцію, змову, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріацію, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізицію, громадську демонстрацію, блокаду, страйк, аварію, протиправні дії третіх осіб, пожежу, вибух, карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень і актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані надзвичайними погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.